กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวอุบลรัตน์ พลซา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางบุญญาพร สันทัด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2