คณะผู้บริหาร

นายปริญญา วงศ์สุขสิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจิดาภา กันสการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางนวพร เสาทองหลาง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา