กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวัชร มากแสงสิริ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1