กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอิสราภรณ์ สีสุพล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางจิตรลดา วรกุล
ครู คศ.1