คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางอมรรัตน์ ใจชอบงาม
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางชยาวี ศรีนารินทร์
ครู คศ.3

นางสาวรัญชิดา เทศารินทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจีราวรรณ แถบไธสง
ครู คศ.1