กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางรังสิยา กลึงกลางดอน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางราวรรณ นาคประสาร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอนุสรณ์ ลุยตัน
ครู คศ.2

นางสาวมลฤดี นิฤมล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวชุตินิษฐ์ กฤษฎิ์ธนันกูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1