กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเรวัต ทวดสุวรรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายจักราวุธ ดอกทุเรียน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุนิสา คะสุดใจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1