กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจิราพร ปวงขุนทด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปรียา จันทร์เรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจิรพร คงชุ่มชื่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวจริยา ทิพบารุง
ครู คศ.1

นายวรนิพิฐ สระหอม
ครูผู้ช่วย