กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปรียา จันทร์เรือง
ครู คศ.3

นางกนกวรรณ บุญธรรม
ครู คศ.2

นางชมนาท รชตภูวินทร์
ครู คศ.3

นางณัฐสุชาวิรางค์ ไชยเดชกำจร
ครู คศ.3