คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายไกรศร โชติรัตนตระกูล
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเดช จดแตง
ตำแหน่ง : รองประธาน
ชื่อ-นามสกุล : นายยรรยง ประจิตร
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก มะโนน้อม
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายสนัด เหิดขุนทด
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญทิ้ง จักรแก้ว
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายชูชีพ ภาคสันเทียะ
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางนารี กิขุนทด
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายอมร สินสายออ
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายวงศ์ บุญเชิด
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางกนกวรรณ บุญธรรม
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภกิตติ์ จงจัดกลาง
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางอาทิตยา
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายจันทร์เรือง
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : พระครู
ตำแหน่ง :