กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเนรัญชรา หวังประสบกลาง
ครู คศ.3

นายสุพัฒน์ พงศ์พิพัฒนา
ครู คศ.2

นางสาววงศ์รัตน์ วณิชาชีวะ
ครู คศ.3

นางสาวชาณิดา ปนันท์ธนา
ครู คศ.2