กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเนรัญชรา หวังประสบกลาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววงศ์รัตน์ วณิชาชีวะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายสุพัฒน์ พงศ์พิพัฒนา
ครู คศ.2

นายนาวี จี้เพชร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายพงศ์พัฒน์ ทองอ้ม
ครู คศ.1

นายภัทรดนัย พลสูงเนิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวศตนันท์ สอบกิ่ง
ครูผู้ช่วย

นายนาวิน กันสการ
ครู คศ.2